Nowe zasady wystawiania recept

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie recept lekarskich, pacjent ubiegając się o wystawienie recepty na leki refundowane od dnia 1 stycznia 2012 roku, zobowiązany jest do okazania lekarzowi dowodu aktualnego ubezpieczenia. Jeśli pacjent nie przedstawi dowodu aktualnego ubezpieczenia, lekarz ma obowiązek odmówić wydania recepty na leki refundowane. W tej sytuacji możliwe będzie jedynie wystawienie recepty na zasadach pełnej odpłatności za lek.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zabieranie na każdą wizytę lekarską dowodu aktualnego ubezpieczenia.

Dowodem ubezpieczenia jest każdy dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne lub jeden z poniżej wymienionych dokumentów.

W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę:

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni) lub
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub 
 • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy;

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;

W przypadku osób ubezpieczonych w KRUS:

 • zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej);

W przypadku członków rodziny osoby ubezpieczonej:

 • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia
 • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę, 
 • zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny, 
 • legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS, 
 • w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18. a 26. rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności, 
 • w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka;

W przypadku członków osób przebywających na ciągłym zwolnieniu lekarskim:

 • zaświadczenia z ZUS informujące o ciągłości zwolnienia;

W przypadku osób ubezpieczonych dobrowolnie:

 • umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej;

W przypadku osób bezrobotnych:

 • aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;

W przypadku emerytów i rencistów:

 • legitymacja emeryta lub rencisty;

W przypadku osób nieubezpieczonych, spełniających kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej:

 • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;

W przypadku osób ubezpieczonych w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu:

 • poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP),
 • karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA.

Źródło: Komunikat NFZ dla Świadczeniodawców i Świadczeniobiorców przypominający o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ubezpieczenia zdrowotnego