INFORMACJA
DOTYCZ膭CA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna: Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) 鈥 dalej: RODO

Administratorem Pana/Pani danych osobowych, jest 鈥. To oznacza, 偶e odpowiadamy za wykorzystanie danych w spos贸b bezpieczny oraz obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych w Poliklinice: 鈥

Dane Kontaktowe Polikliniki: 鈥

Dane przetwarzane s膮 zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w szczeg贸lno艣ci za艣 stworzone s膮 pe艂ne gwarancje ochrony danych osobowych wymagane prawem. Powo艂any zgodnie z wymogami prawa administrator danych stosuje 艣rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj膮ce ochron臋 przetwarzanych danych osobowych odpowiedni膮 do zagro偶e艅 oraz kategorii danych obj臋tych ochron膮, a w szczeg贸lno艣ci zabezpiecza dane przed ich udost臋pnieniem osobom nieupowa偶nionym, zabraniem przez osob臋 nieuprawnion膮, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmian膮, utrat膮, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator danych prowadzi w szczeg贸lno艣ci dokumentacj臋 opisuj膮c膮 spos贸b przetwarzania danych. Do przetwarzania danych w Centrum s膮 dopuszczone wy艂膮cznie osoby posiadaj膮ce upowa偶nienie nadane przez administratora danych.

Uzyskane od Pa艅stwa dane osobowe s膮 wykorzystywane przez Centrum w celu:

 • ochrony stanu zdrowia, 艣wiadczenia us艂ug medycznych, zawarcia i wykonywania um贸w (np. umowy o prac臋, umowy o 艣wiadczenie us艂ug), 艣wiadczenia us艂ug laboratoryjnych lub 艣wiadczenia innych us艂ug medycznych, jakie oka偶膮 si臋 konieczne w celu przeprowadzenia procesu leczenia, a tak偶e w celu zarz膮dzania udzielaniem us艂ug medycznych.
 • wype艂nienia obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na Centrum jako administratorze np.: obowi膮zk贸w wskazanych w Ustawie o leczeniu niep艂odno艣ci z dnia 25.06.2015 roku, Ustawie o podmiotach leczniczych, Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, Ustawie o zawodzie piel臋gniarki i po艂o偶nej,
 • Ustawie o diagnostach laboratoryjnych tj. w szczeg贸lno艣ci prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, przekazywania informacji o chorobach zaka藕nych,
 • udost臋pniania dokumentacji medycznej podmiotom uprawnionym oraz organom wymiaru sprawiedliwo艣ci,
 • wystawiania dokument贸w o czasowej niezdolno艣ci do pracy,
 • wystawiania za艣wiadcze艅 o dotychczasowym przebiegu leczenia na wniosek pacjent贸w i podmiot贸w przez nich upowa偶nionych,
 • wystawiania i przechowywania faktur oraz dokument贸w ksi臋gowych,
 • wystawiania za艣wiadcze艅 dotycz膮cych przebiegu zatrudnienia oraz wsp贸艂pracy,
 • prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz wykonywania obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z zawartych um贸w o prac臋 oraz um贸w cywilnoprawnych,
 • udzielania odpowiedzi na skargi w terminie i formie przewidzianej przepisami,

Pa艅stwa dane b臋d膮 przetwarzane przez Centrum:

 • przez czas udzielania 艣wiadcze艅 medycznych oraz us艂ug z nimi zwi膮zanych lub powi膮zanych,
 • przez czas, w kt贸rym przepisy obowi膮zuj膮cego prawa nakazuj膮台 Centrum przechowywa膰虂 Pa艅stwa dane osobowe np. art. 29 Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 5 listopada 2008 roku dotycz膮cy okres贸w przechowywania poszczeg贸lnego rodzaju dokumentacji medycznej
 • w okresie, w kt贸rym Centrum mo偶e ponie艣膰虂 konsekwencje prawne niewykonania danego obowi膮zku, wynikaj膮cego z obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa
 • przez czas trwania zawartych um贸w ( np. um贸w o prac臋, okres rekrutacji, um贸w cywilnoprawnych, um贸w o 艣wiadczenie us艂ug), a nast臋pnie przez okres, po kt贸rym przedawnia台 si臋台 roszczenia wynikaj膮ce z 艂膮cz膮cej Pa艅stwa i Centrum umowy, a w przypadku dochodzenia przez Centrum roszcze艅虂 lub zawiadamiania w艂a艣ciwych organ贸w 鈭 przez czas trwania takich post臋powa艅虂

Warunkiem udzielenia 艣wiadcze艅 medycznych w Centrum jest przekazanie przez Pa艅stwa danych osobowych na formularzach rejestracyjnych, formularzach zg贸d, umowach oraz innych dokumentach zwi膮zanych bezpo艣rednio czy po艣rednio z us艂ugami 艣wiadczonymi przez Centrum. Przetwarzanie danych osobowych i ich weryfikacja w oparciu o dokument ze zdj臋ciem b臋dzie przeprowadzona przez uprawnionych do tego pracownik贸w Centrum, w spos贸b zgodny z ustaw膮 o ochronie danych osobowych. Pana/Pani posiada prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym jest obligatoryjne, a w pozosta艂ym jest dobrowolne. Odmowa przekazania danych osobowych w zakresie wymaganych ustawodawstwem medycznym spowoduje brak udzielenia przez Centrum jakichkolwiek us艂ug medycznych na rzecz Pacjent贸w. W czasie udzielania 艣wiadcze艅 medycznych mo偶e pojawi膰 si臋 konieczno艣膰 wykonania dodatkowych bada艅, us艂ug lub innych czynno艣ci zwi膮zanych z Pa艅stwa staniem zdrowia oraz procesem leczenia np. skierowanie do innego o艣rodka o wy偶szym stopniu referencyjno艣ci, konieczno艣膰 z艂o偶enia o艣wiadcze艅 i zg贸d przed Kierownikiem USC itp. Je艣li b臋dzie to wymaga艂o wykorzystania Pa艅stwa danych w spos贸b inny ni偶虈 opisany w tym dokumencie, brakuj膮ce informacje zostan膮 uzupe艂nione i przekazane, o ile to mo偶liwe, przed uzyskaniem danych. W pozosta艂ym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostan膮台 aktualne.

Warunkiem zawarcia umowy o prac臋 jest podanie przez kandydata na pracownika danych szczeg贸艂owo okre艣lonych w art. 22 1 Kodeksu Pracy tj.: imi臋 (imiona) i nazwisko, imiona rodzic贸w, dat臋 urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykszta艂cenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Centrum ma prawo 偶膮da膰 od pracownika podania, niezale偶nie od danych osobowych, o kt贸rych mowa w powy偶ej, tak偶e:

 • innych danych osobowych pracownika, a tak偶e imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, je偶eli podanie takich danych jest konieczne ze wzgl臋du na korzystanie przez pracownika ze szczeg贸lnych uprawnie艅 przewidzianych w prawie pracy;
 • numeru PESEL pracownika nadanego przez Rz膮dowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludno艣ci (RCI PESEL).
 • Centrum ma prawo 偶膮da膰 udokumentowania danych osobowych, jak r贸wnie偶 mo偶e 偶膮da膰 podania innych danych osobowych ni偶 powy偶sze, je偶eli obowi膮zek ich podania wynika z odr臋bnych przepis贸w. Analogiczne zasady maj膮 zastosowanie w przypadku zawierania um贸w cywilnoprawych.

Uzyskane od Pa艅stwa dane osobowe b臋d膮 przekazywane przez Centrum nast臋puj膮cym podmiotom:

 • innym podmiotom leczniczym przetwarzaj膮cym dane osobowe, z kt贸rymi Centrum posiada zawarte umowy dotycz膮ce wykonania innych us艂ug czy 艣wiadcze艅 medycznych, koniecznych do wykonania lub przeprowadzenia w czasie udzielania przez Centrum 艣wiadcze艅 medycznych zwi膮zanych z Pa艅stwa procesem leczenia, a kt贸rych Centrum bezpo艣rednio nie wykonuje
 • Ministerstwu Zdrowia w przypadkach okre艣lonych przepisami prawa, a w szczeg贸lno艣ci zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niep艂odno艣ci np. z przypadku procedury przekazania kom贸rek rozrodczych do dawstwa innego ni偶 partnerskie lub zarodka do dawstwa zarodka, wyst膮pienia istotnych zdarze艅 i reakcji niepo偶膮danych, kontroli przeprowadzanych w Centrum
 • Zak艂adowi Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych w przypadkach okre艣lonych przepisami prawa
 • w艂a艣ciwym urz臋dom skarbowym oraz innym organom podatkowym, w przypadkach okre艣lonych przepisami prawa
 • organom administracji pa艅stwowej i samorz膮dowej, organom wymiaru sprawiedliwo艣ci lub innym podmiotom na podstawie przepis贸w obowi膮zuj膮cego prawa
 • pozosta艂ym podmiotom wy艂膮cznie na podstawie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa
 • osobom upowa偶nionym przez Pa艅stwa oraz przedstawicielom ustawowym
 • podmiotom 艣wiadcz膮cym obs艂ug臋 prawn膮 i informatyczn膮 Centrum
 • operatorom zajmuj膮cym si臋 dzia艂alno艣ci膮 pocztow膮 lub kuriersk膮 oraz transportow膮
 • P艂atno艣ci dokonywane na rzecz Centrum za po艣rednictwem np. banku lub instytucji p艂atniczej, skutkowa膰 b臋d膮 przekazaniem informacji z jakiego konta, oraz z jakiej instytucji dokonali Pa艅stwo zap艂aty. Centrum b臋dzie te dane przetwarza膰虂 w celu sprawdzenia, czy p艂atno艣膰 zosta艂a wykonana w spos贸b prawid艂owy oraz w celach zwi膮zanych z ustaleniem ewentualnych reklamacji, dokonania zwrot贸w, dochodzenia i obrony roszcze艅虂 oraz w celach tworzenia statystyk i analiz.

Centrum mo偶e uzyskiwa膰 Pa艅stwa dane z rejestr贸w publicznych np. baza EWU艢 lub ZUS w celu weryfikacji czy ustalenia danych istotnych z punktu widzenia prawid艂owego wykonywania 艣wiadcze艅 leczniczych.

W przypadku, gdy przetwarzanie przez Centrum Pa艅stwa danych osobowych narusza przepisy prawa, istnieje mo偶liwo艣膰 wniesienia skarg臋 do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.

Ka偶dy ma prawo z艂o偶y膰 do Centrum osobi艣cie pisemny wniosek o:

 • sprostowanie (poprawienie) danych osobowych,
 • usuni臋cie danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych 鈥 stosownie do z艂o偶onego wniosku),
 • dost臋p do danych osobowych(o informacje台 o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopie台 danych),
 • przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Pa艅stwa (w zakresie okre艣lonym w art. 20 RODO).
 • Powy偶szy wniosek nale偶y z艂o偶y膰 osobi艣cie, w siedzibie jednego z 3 zak艂ad贸w leczniczych Centrum w Bia艂ymstoku, Warszawie lub Katowicach. Pracownik Centrum przed przyj臋ciem wniosku dokona weryfikacji Pa艅stwa to偶samo艣ci w celu ustalenia czy dana osoba jest uprawniona do jego z艂o偶enia. Zakres ka偶dego z ww uprawnie艅 oraz sytuacje, kiedy mo偶na z nich skorzysta膰虂, wynikaj膮台 z przepis贸w prawa.

Ustawa o leczeniu niep艂odno艣ci z dnia 25.06.2015 roku oraz rozporz膮dzenia Ministra Zdrowia wydane na jej podstawie nak艂adaj膮 na o艣rodki medycznie wspomaganej prokreacji oraz na banki kom贸rek rozrodczych i zarodk贸w szereg obowi膮zk贸w zwi膮zanych z wykonywaniem procedur medycznie wspomaganej prokreacji. Przed skorzystaniem z us艂ug Centrum konieczne jest podanie nast臋puj膮cych danych: imie台 i nazwisko, numer PESEL, serie台 i numer dokumentu potwierdzaj膮cego to偶samo艣膰虂, data i urodzenia, miejsce zamieszkania, p艂e膰. Aby przyst膮pi膰 do jakichkolwiek procedur medycznie wspomaganej prokreacji nale偶y dodatkowo poda膰 dane fenotypowe: wzrost, waga, kolor oczu, kolor w艂os贸w, struktur臋 w艂osa, budowa cia艂a, ras臋 i pochodzenie etniczne.

W trakcie 艣wiadczenia us艂ug medycznych, Centrum otrzyma szereg innych informacji dotycz膮cych Pa艅stwa stanu zdrowia w postaci wywiadu medycznego, wynik贸w bada艅 laboratoryjnych i lekarskich, dotychczasowego przebiegu leczenia oraz innych danych wra偶liwych, kt贸re s膮 niezb臋dne do wydania orzeczenia o stanie zdrowia, b臋d膮cego bezpo艣redni膮 kwalifikacj膮 do dalszych procedur medycznie wspomaganej prokreacji.