INFORMACJA
DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO

Administratorem Pana/Pani danych osobowych, jest …. To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny oraz obowiązującymi przepisami.

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych w Poliklinice: …

Dane Kontaktowe Polikliniki: …

Dane przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w szczególności zaś stworzone są pełne gwarancje ochrony danych osobowych wymagane prawem. Powołany zgodnie z wymogami prawa administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator danych prowadzi w szczególności dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych. Do przetwarzania danych w Centrum są dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych.

Uzyskane od Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Centrum w celu:

 • ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zawarcia i wykonywania umów (np. umowy o pracę, umowy o świadczenie usług), świadczenia usług laboratoryjnych lub świadczenia innych usług medycznych, jakie okażą się konieczne w celu przeprowadzenia procesu leczenia, a także w celu zarządzania udzielaniem usług medycznych.
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Centrum jako administratorze np.: obowiązków wskazanych w Ustawie o leczeniu niepłodności z dnia 25.06.2015 roku, Ustawie o podmiotach leczniczych, Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, Ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej,
 • Ustawie o diagnostach laboratoryjnych tj. w szczególności prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, przekazywania informacji o chorobach zakaźnych,
 • udostępniania dokumentacji medycznej podmiotom uprawnionym oraz organom wymiaru sprawiedliwości,
 • wystawiania dokumentów o czasowej niezdolności do pracy,
 • wystawiania zaświadczeń o dotychczasowym przebiegu leczenia na wniosek pacjentów i podmiotów przez nich upoważnionych,
 • wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
 • wystawiania zaświadczeń dotyczących przebiegu zatrudnienia oraz współpracy,
 • prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz wykonywania obowiązków wynikających z zawartych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
 • udzielania odpowiedzi na skargi w terminie i formie przewidzianej przepisami,

Państwa dane będą przetwarzane przez Centrum:

 • przez czas udzielania świadczeń medycznych oraz usług z nimi związanych lub powiązanych,
 • przez czas, w którym przepisy obowiązującego prawa nakazują̨ Centrum przechowywać́ Państwa dane osobowe np. art. 29 Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 5 listopada 2008 roku dotyczący okresów przechowywania poszczególnego rodzaju dokumentacji medycznej
 • w okresie, w którym Centrum może ponieść́ konsekwencje prawne niewykonania danego obowiązku, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa
 • przez czas trwania zawartych umów ( np. umów o pracę, okres rekrutacji, umów cywilnoprawnych, umów o świadczenie usług), a następnie przez okres, po którym przedawnią się̨ roszczenia wynikające z łączącej Państwa i Centrum umowy, a w przypadku dochodzenia przez Centrum roszczeń́ lub zawiadamiania właściwych organów − przez czas trwania takich postępowań́

Warunkiem udzielenia świadczeń medycznych w Centrum jest przekazanie przez Państwa danych osobowych na formularzach rejestracyjnych, formularzach zgód, umowach oraz innych dokumentach związanych bezpośrednio czy pośrednio z usługami świadczonymi przez Centrum. Przetwarzanie danych osobowych i ich weryfikacja w oparciu o dokument ze zdjęciem będzie przeprowadzona przez uprawnionych do tego pracowników Centrum, w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych. Pana/Pani posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne. Odmowa przekazania danych osobowych w zakresie wymaganych ustawodawstwem medycznym spowoduje brak udzielenia przez Centrum jakichkolwiek usług medycznych na rzecz Pacjentów. W czasie udzielania świadczeń medycznych może pojawić się konieczność wykonania dodatkowych badań, usług lub innych czynności związanych z Państwa staniem zdrowia oraz procesem leczenia np. skierowanie do innego ośrodka o wyższym stopniu referencyjności, konieczność złożenia oświadczeń i zgód przed Kierownikiem USC itp. Jeśli będzie to wymagało wykorzystania Państwa danych w sposób inny niż̇ opisany w tym dokumencie, brakujące informacje zostaną uzupełnione i przekazane, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną̨ aktualne.

Warunkiem zawarcia umowy o pracę jest podanie przez kandydata na pracownika danych szczegółowo określonych w art. 22 1 Kodeksu Pracy tj.: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Centrum ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych osobowych, o których mowa w powyżej, także:

 • innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;
 • numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).
 • Centrum ma prawo żądać udokumentowania danych osobowych, jak również może żądać podania innych danych osobowych niż powyższe, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów. Analogiczne zasady mają zastosowanie w przypadku zawierania umów cywilnoprawych.

Uzyskane od Państwa dane osobowe będą przekazywane przez Centrum następującym podmiotom:

 • innym podmiotom leczniczym przetwarzającym dane osobowe, z którymi Centrum posiada zawarte umowy dotyczące wykonania innych usług czy świadczeń medycznych, koniecznych do wykonania lub przeprowadzenia w czasie udzielania przez Centrum świadczeń medycznych związanych z Państwa procesem leczenia, a których Centrum bezpośrednio nie wykonuje
 • Ministerstwu Zdrowia w przypadkach określonych przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności np. z przypadku procedury przekazania komórek rozrodczych do dawstwa innego niż partnerskie lub zarodka do dawstwa zarodka, wystąpienia istotnych zdarzeń i reakcji niepożądanych, kontroli przeprowadzanych w Centrum
 • Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w przypadkach określonych przepisami prawa
 • właściwym urzędom skarbowym oraz innym organom podatkowym, w przypadkach określonych przepisami prawa
 • organom administracji państwowej i samorządowej, organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom na podstawie przepisów obowiązującego prawa
 • pozostałym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa
 • osobom upoważnionym przez Państwa oraz przedstawicielom ustawowym
 • podmiotom świadczącym obsługę prawną i informatyczną Centrum
 • operatorom zajmującym się działalnością pocztową lub kurierską oraz transportową
 • Płatności dokonywane na rzecz Centrum za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, skutkować będą przekazaniem informacji z jakiego konta, oraz z jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Centrum będzie te dane przetwarzać́ w celu sprawdzenia, czy płatność została wykonana w sposób prawidłowy oraz w celach związanych z ustaleniem ewentualnych reklamacji, dokonania zwrotów, dochodzenia i obrony roszczeń́ oraz w celach tworzenia statystyk i analiz.

Centrum może uzyskiwać Państwa dane z rejestrów publicznych np. baza EWUŚ lub ZUS w celu weryfikacji czy ustalenia danych istotnych z punktu widzenia prawidłowego wykonywania świadczeń leczniczych.

W przypadku, gdy przetwarzanie przez Centrum Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, istnieje możliwość wniesienia skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każdy ma prawo złożyć do Centrum osobiście pisemny wniosek o:

 • sprostowanie (poprawienie) danych osobowych,
 • usunięcie danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku),
 • dostęp do danych osobowych(o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),
 • przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).
 • Powyższy wniosek należy złożyć osobiście, w siedzibie jednego z 3 zakładów leczniczych Centrum w Białymstoku, Warszawie lub Katowicach. Pracownik Centrum przed przyjęciem wniosku dokona weryfikacji Państwa tożsamości w celu ustalenia czy dana osoba jest uprawniona do jego złożenia. Zakres każdego z ww uprawnień oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać́, wynikają̨ z przepisów prawa.

Ustawa o leczeniu niepłodności z dnia 25.06.2015 roku oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia wydane na jej podstawie nakładają na ośrodki medycznie wspomaganej prokreacji oraz na banki komórek rozrodczych i zarodków szereg obowiązków związanych z wykonywaniem procedur medycznie wspomaganej prokreacji. Przed skorzystaniem z usług Centrum konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, numer PESEL, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość́, data i urodzenia, miejsce zamieszkania, płeć. Aby przystąpić do jakichkolwiek procedur medycznie wspomaganej prokreacji należy dodatkowo podać dane fenotypowe: wzrost, waga, kolor oczu, kolor włosów, strukturę włosa, budowa ciała, rasę i pochodzenie etniczne.

W trakcie świadczenia usług medycznych, Centrum otrzyma szereg innych informacji dotyczących Państwa stanu zdrowia w postaci wywiadu medycznego, wyników badań laboratoryjnych i lekarskich, dotychczasowego przebiegu leczenia oraz innych danych wrażliwych, które są niezbędne do wydania orzeczenia o stanie zdrowia, będącego bezpośrednią kwalifikacją do dalszych procedur medycznie wspomaganej prokreacji.