Poliklinika Arciszewscy

Przetwarzanie
Danych Osobowych

Sposób Realizowania Praw w Zakresie
Przetwarzania Danych Osobowych

Jeśli podałeś lub zamierzasz podać nam swoje dane osobowe przysługują Ci prawa związane z ich przetwarzaniem przez nasz ośrodek wynikające z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Poniżej podajemy niezbędne informacje dotyczące zakresu Twoich praw oraz trybu zgłaszania i realizacji Twoich żądań w zakresie prawa do przetwarzania powierzonych nam danych osobowych. 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nasz ośrodek przysługują Ci prawa do:

 

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania i uzupełnienia Twoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli przepisy prawa nie zobowiązują nas do ich przetwarzania, 
  Żądanie usunięcia danych osobowych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych pacjentów przetwarzanych w celu udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach prowadzonej działalności leczniczej.
 • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, z zastrzeżeniem, iż będzie realizowane w prawnie uzasadnionych sytuacjach oraz o ile nie utrudni realizacji celów zdrowotnych,
 • przenoszenia Twoich danych osobowych, (z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane celem udzielania świadczeń zdrowotnych, prawo powyższe nie znajduje zastosowania) ma zastosowanie wyłącznie wobec operacji przetwarzania Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany i w oparciu o zgodę pacjenta lub w oparciu o umowę, której jesteś stroną,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację, zrealizujemy jedynie wówczas gdy przetwarzanie Twoich danych będzie się odbywało na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu lub też przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 • wycofania zgody, 
 • niepodlegania decyzjom, które opierają się wyłącznie  na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

Zasady zgłaszania żądań w zakresie prawa do przetwarzania danych osobowych

 

Zgłoszenie żądania powinno zawierać:

 • informacje pozwalające nam Cię zidentyfikować,
 • informacje z jakiego prawa i w jakim zakresie chcesz skorzystać,
 • dane kontaktowe, które umożliwią nam przekazanie pisemnej odpowiedzi na zgłaszane żądanie.

Żądania możesz nam przekazywać:

 • listownie na adres: Poliklinika Ginekologiczno-Położnicza Sp. z o.o. Sp. k., ul. Zamenhofa 19, 15-435 Białystok,
 • drogą elektroniczną na adres e-mail naszego Inspektora Ochrony Danych: iod@arciszewski.pl,
 • drogą elektroniczną na nasz adres e-mail: ado@arciszewski.pl,
 • osobiście w siedzibie naszego ośrodka przy ul. Zamenhofa 19 w Białymstoku.

Proces realizacji żądań:

 • Każde zgłoszone nam żądanie zostanie przekazane do rozpatrzenia osobom upoważnionym przez Administratora Danych Osobowych lub Inspektorowi Ochrony Danych naszego ośrodka. 
 • Odpowiedź na żądania wynikające z przysługujących Ci praw wskazanych powyżej otrzymasz bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania żądania. Jeżeli żądania będą miały skomplikowany charakter lub będzie ich wiele, termin odpowiedzi na Twoje żądania zostanie przedłużony o kolejne dwa miesiące.
 • Na zgłoszone nam żądanie udzielimy odpowiedzi ustnej lub pisemnej – o formie odpowiedzi decydują osoby upoważnione przez Administratora Danych Osobowych do rozpatrywania żądań odnośnie przetwarzania danych osobowych. Odpowiedź w formie pisemnej prześlemy na dane kontaktowe wskazane przez Ciebie w dostarczonym nam zgłoszeniu. 

Opłaty wynikające z realizacji żądań:

Realizacja praw osób (których dane osobowe dotyczą) jest wolna od opłat poza zgodnymi z przepisami prawa wyjątkami:

 • w sytuacji kiedy żądania będą nieuzasadnione bądź bezsprzecznie nadmierne oraz niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa – wówczas możemy odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem lub też pobrać od Ciebie opłatę,
 • w sytuacji realizacji prawa dostępu do Twoich danych osobowych, gdzie zastrzegamy możliwość pobrania opłaty za wykonanie kolejnych kopii danych, jeżeli będą one następstwem realizacji prawa określonego w art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.