Poliklinika Arciszewscy

Klauzula
Informacyjna

W przedstawionej poni偶ej Klauzuli Informacyjnej znajduj膮 si臋 informacje dotycz膮ce przetwarzania przez nasz o艣rodek powierzanych nam danych osobowych. Je艣li poda艂e艣 lub zamierzasz poda膰 nam swoje dane osobowe prosimy o szczeg贸艂owe zapoznanie si臋 z poni偶szym dokumentem oraz z pozosta艂ymi dokumentami z tego zakresu dost臋pnymi na stronie www.arciszewski.pl oraz w siedzibie naszego o艣rodka przy ul. Zamenhofa 19 w Bia艂ymstoku.聽

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z Art. 13 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. U. UE L z 2016 r. nr 119 s. 1 z 04.05.2016) informuj臋, i偶:

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych pacjenta, dla kt贸rego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym jest Poliklinika Ginekologiczno-Po艂o偶nicza Sp. z o.o. Sp. k., Zamenhofa 19, 15-435 Bia艂ystok,聽 NIP 542-323-08-33, REGON 200770743,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mo偶liwy jest pod adresem e-mail: iod@arciszewski.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe pacjenta, dla kt贸rego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym, przetwarzane b臋d膮 w celu wykonywania dzia艂alno艣ci leczniczej obejmuj膮cej swoim zakresem udzielanie 艣wiadcze艅 zdrowotnych, profilaktyk臋 zdrowotn膮 oraz w celu zarz膮dzania systemami i us艂ugami opieki zdrowotnej (na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust 2 lit. h Og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa krajowego),聽
 • je偶eli wyrazi Pani/Pan zgod臋 Pani/Pana dane osobowe mog膮 by膰 przetwarzane w celach marketingowych polegaj膮cych na przekazywaniu informacji o ofercie i o us艂ugach O艣rodka poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. a Og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych),
 • je偶eli wyrazi Pani/Pan zgod臋 wizerunek Pani/Pana dziecka urodzonego w naszej plac贸wce mo偶e zosta膰 umieszczony na stronie internetowej www.arciszewski.pl oraz na profilu Facebook Administratora https://pl-pl.facebook.com/poliklinika/ (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. a Og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych),
 • rozmowy telefoniczne s膮 nagrywane w celu weryfikacji ewentualnych reklamacji (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f Og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych),
 • Pani/Pana wizerunek mo偶e by膰 utrwalany za pomoc膮 艣rodk贸w technicznych umo偶liwiaj膮cych rejestracj臋 obrazu umieszczonych w ci膮gach komunikacyjnych oraz na zewn膮trz budynku Administratora w celu zarz膮dzania systemami i us艂ugami opieki zdrowotnej (na podstawie Art. 9 ust 2 lit. h Og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych pacjenta, dla kt贸rego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym b臋d膮 wy艂膮cznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na mocy przepis贸w prawa, w szczeg贸lno艣ci na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1318, z p贸藕n. zm.) oraz osoby wskazane przez Pani膮/Pana w upowa偶nieniach,
 • Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe pacjenta, dla kt贸rego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym przechowywane b臋d膮 przez okres 20 lat licz膮c od ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym dokonano ostatniego wpisu, z wyj膮tkiem sytuacji wskazanych w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • posiada Pani/Pan prawo 偶膮dania od Administratora (dotyczy to Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych pacjenta, kt贸rego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym): dost臋pu, sprostowania,聽 ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia, a tak偶e usuni臋cia danych osobowych, z zastrze偶eniem, 偶e usuni臋cie danych osobowych b臋dzie zrealizowane, je艣li administrator nie jest zobowi膮zany przepisami prawa do ich dalszego przetwarzania,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 偶e przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporz膮dzenia,
 • podanie przez Pani膮/Pana swoich danych osobowych lub danych osobowych pacjenta, kt贸rego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym jest wymogiem ustawowym, odmowa podania danych mo偶e uniemo偶liwi膰 udzielenia 艣wiadcze艅 zdrowotnych,
 • Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji w spos贸b zautomatyzowany, o kt贸rym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.