Poliklinika zakupiła Elle TENS – łagodzące ból porodowy

Specjalnie dla pacjentek rodzących w naszej Poliklinice, zakupiliśmy urządzenie Elle TENS, służące do niefarmakologicznego łagodzenia bólu porodowego. Aparat ten działa poprzez wysyłanie łagodnych impulsów elektrycznych do nerwów podskórnych za pomocą specjalnych, przyklejanych do ciała, elektrod. W ten sposób masuje i rozluźnia mięśnie pleców powodując wydzielanie endorfin, które naturalnie łagodzą ból.

Od dzisiaj pacjentki rodzące w Poliklinice będą mogły korzystać z Elle TENS bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Urządzenie może być używane do łagodzenia bólu przed zadziałaniem znieczulenia farmakologicznego lub przez cały okres porodu, jeśli pacjentka woli rodzić bez stosowania anestetyków.

Aby skorzystać z Elle TENS, wystarczy w chwili wystąpienia bólu poprosić położną lub pielęgniarkę o założenie aparatu. Urządzenie nie może być stosowane w trakcie badania EKG, porodu w wodzie, czy hydromasażu pod prysznicem. W przypadku wystąpienia wskazań medycznych, personel medyczny może zdecydować o konieczności odłączenia urządzenia.

Elle TENS jest stosowane w najlepszych szpitalach ginekologiczno-położniczych w Polsce. Urządzenie to zdobyło tytuł „Złoty Brzuszek”, w konkursie miesięcznika „M jak Mama”, na najlepszy produkt dla matki i dziecka.

Nowe zasady wystawiania recept

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie recept lekarskich, pacjent ubiegając się o wystawienie recepty na leki refundowane od dnia 1 stycznia 2012 roku, zobowiązany jest do okazania lekarzowi dowodu aktualnego ubezpieczenia. Jeśli pacjent nie przedstawi dowodu aktualnego ubezpieczenia, lekarz ma obowiązek odmówić wydania recepty na leki refundowane. W tej sytuacji możliwe będzie jedynie wystawienie recepty na zasadach pełnej odpłatności za lek.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zabieranie na każdą wizytę lekarską dowodu aktualnego ubezpieczenia.

Dowodem ubezpieczenia jest każdy dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne lub jeden z poniżej wymienionych dokumentów.

W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę:

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni) lub
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub 
 • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy;

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;

W przypadku osób ubezpieczonych w KRUS:

 • zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej);

W przypadku członków rodziny osoby ubezpieczonej:

 • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia
 • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę, 
 • zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny, 
 • legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS, 
 • w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18. a 26. rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności, 
 • w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka;

W przypadku członków osób przebywających na ciągłym zwolnieniu lekarskim:

 • zaświadczenia z ZUS informujące o ciągłości zwolnienia;

W przypadku osób ubezpieczonych dobrowolnie:

 • umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej;

W przypadku osób bezrobotnych:

 • aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;

W przypadku emerytów i rencistów:

 • legitymacja emeryta lub rencisty;

W przypadku osób nieubezpieczonych, spełniających kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej:

 • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;

W przypadku osób ubezpieczonych w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu:

 • poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP),
 • karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA.

Źródło: Komunikat NFZ dla Świadczeniodawców i Świadczeniobiorców przypominający o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ubezpieczenia zdrowotnego

Prezydent Miasta odwiedza nowonarodzonego Białostoczanina

Wczoraj o godz. 6:30 w naszej Poliklinice przyszedł na świat pierwszy w tym roku białostoczanin – Marceli. W związku z tym noworocznym wydarzeniem Poliklinikę odwiedził Prezydent Miasta Białegostoku – Tadeusz Truskolaski, który osobiście pogratulował rodzicom i wręczył im powitalny prezent. My również serdecznie gratulujemy i życzymy całej rodzinie dużo szczęścia w Nowym Roku.

           
         
   

Ułatwienia dostępu